1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1. Niniejszy regulamin kupna-sprzedaży (zwany dalej - Regulaminem) określa wzajemne prawa, obowiązki oraz odpowiedzialność osób nabywających towary na stronie e-sklepu www.saffort.pl (zwanych dalej - Klientami) oraz spółki Saffort Northern Europe UAB, (zwanej dalej – Sprzedającym), Numer rej.firmy: 304447813, NIP: LT100010758418, adres siedziby: ul. Wilkpedes 2A, Wilno, Litwa, związanie z dokonywaniem zakupów przez Klienta w e-sklepie.  

1.2. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmian, edytowania lub uzupełnień Regulaminu, w każdej chwili, uwzględniając wymagania ustawowe.

2.  MOMENT ZAWARCIA UMOWY KUPNA-SPRZEDAŻY

2.1. Umowa kupna-sprzedaży między Klientem i Sprzedającym zostaje zawarta z chwilą, gdy Klient w e-sklepie po stworzeniu koszyka zakupów, podaniu adresu dostawy, wybraniu sposobu płatności oraz zapoznaniu się z niniejszym Regulaminem, kliknie przycisk „Akceptuję”, a tym samym potwierdzi swoje zamówienie i przekaże je do realizacji. Umowa wiąże strony do chwili całkowitego wywiązania się stron z ciążących na nich obowiązków z niej wynikłych. Jeżeli Klient nie akceptuje całego lub poszczególnych części Regulaminu, nie może on złożyć zamówienia. 

3. PRAWA KLIENTA

3.1. Klient ma prawo do nabycia towarów w e-sklepie zgodnie z niniejszym Regulaminem oraz przepisami prawa Rzeczpospolitej Polskiej.

3.2. Klient ma prawo, bez podania przyczyny, do odstąpienia od umowy kupna-sprzedaży zawartej w e-sklepie ze Sprzedającym (z zastrzeżeniem wyjątków określonych w pkt. 3), jeżeli zawiadomi Sprzedającego o zamiarze odstąpienia od umowy nie później niż w ciągu 30 dni od daty dostarczenia towaru na adres podany przez Klienta.

3.3. Klient nie ma prawa do odstąpienia od umowy kupna-sprzedaży zawartej ze Sprzedającym w razie, gdy zawarł ze Sprzedającym którąś z poniżej wymienionych umów:

3.3.1. W wypadku umów kupna-sprzedaży mających za przedmiot towary produkowane lub montowane według specjalnych wskazówek użytkownika, towary, które nie były wcześniej produkowane lub montowane, lub towary, które są wykonywane według indywidualnych preferencji użytkownika.

3.3.2. W wypadku umów kupna-sprzedaży mających za przedmiot towary sprowadzane według specjalnych indywidualnych zamówień użytkownika, tj. towary, które nie są przechowywane w magazynie Sprzedającego (wszystkie towary, których okres dostawy wynosi ponad 3-4 dni powszednie) i które są dostarczane na indywidualne zamówienie Klienta.

3.4. Klient ma prawo do zwrotu towarów Sprzedającemu oraz do odzyskania całej sumy pieniędzy zapłaconych za towary, w przypadku, gdy łącznie wystąpią wymienione poniżej przesłanki:

3.4.1. Od dnia dostarczenia towaru minęło nie więcej niż 30 dni.

3.4.2. Towar nie jest uszkodzony lub nie podlegał wpływowi czynników zewnętrznych.

3.4.3. Towar został zwrócony w oryginalnym opakowaniu, w takim, w jakim został dostarczony Klientowi.

3.5. Po podjęciu decyzji o zwrocie towarów, Klient musi wypełnić w dowolnej formie formularz zwrotu towarów, w którym musi podać swoje dane osobowe – imię, nazwisko, adres oraz numer zamówienia, powód zwrotu i dostarczyć formularz zwrotu Sprzedającemu.

3.6. W wypadku darmowego zwrotu towaru Klient zwraca się do Sprzedającego. Sprzedający sam organizuje zwrót towarów do Sprzedającego oraz pokrywa z tym związane koszty.

3.7. W wypadku darmowego zwrotu towaru pieniądze za dostarczone dodatkowe usługi (takie jak przykładowo: wniesienie, montowanie towaru, wezwanie specjalisty) nie są Klientowi zwracane.  

3.8. Po zwrocie towaru do Sprzedającego, w przeciągu 15 dni kalendarzowych Sprzedający przeprowadza kontrolę towaru w celu ustalenia, czy towar spełnia wymogi darmowego zwrotu. Po potwierdzeniu przez Sprzedającego, że towar nie jest uszkodzony i spełnia wymogi darmowego zwrotu, zapłacona za towar kwota jest zwracana Klientowi przez Sprzedającego w ciągu 15 dni kalendarzowych od dnia zakończenia kontroli towaru.

3.9. W przypadku, gdy Klient otrzymał inny towar niż zamówiony lub towar wadliwy, Sprzedający zobowiązuje się na prośbę Klienta do przyjęcia takiego towaru i zastąpienia go towarem zgodnym z zamówieniem albo analogicznie – tożsamym towarem wolnym od wad lub też, na życzenie Klienta, do zwrotu zapłaconych za towar pieniędzy.

4. OBOWIĄZKI KLIENTA

4.1. Klient ma obowiązek zapłacić za towary i ich dostawę, a także dokonać innych płatności (o ile są one przewidziane w umowie) oraz odebrać zamówione towary. Za towary Klient może zapłacić na kilka sposobów: poprzez swój bank internetowy, do którego link znajduje się w sklepie internetowym (w wypadku, gdy Sprzedający zawarł odpowiednią umowę z bankiem Klienta); dokonując przedpłaty na podstawie faktury proforma; płacąc pełną kwotę pieniężną gotówką kurierowi dostarczającemu towary – ten sposób jest dostępny tylko w wypadku kupna standardowych, przechowywanych w magazynie sejfów i nie jest dostępny w wypadku sejfów produkowanych na zamówienie Klienta. 

4.2. Jeżeli dane podane przez Klienta w formularzu rejestracyjnym ulegną zmianie, Klient ma obowiązek niezwłocznie je aktualizować.

4.3. Kupujący(Klient) ma obowiązek potwierdzić przelew w swoim banku internetowym, do którego link znajduje się w sklepie internetowym (w przypadku, gdy Sprzedający zawarł odpowiednią umowę z bankiem Kupującego) albo dokonać płatności z innego banku. Jeżeli Klient dokonuje płatności za towar na podstawie faktury proforma, ma on obowiązek opłacić ją przed upływem terminu jej obowiązywania. W przypadku, gdy Klient nie opłacił faktury we wskazanym terminie lub nie potwierdził wykonania przelewu, Sprzedający ma prawo uznać, że Klient nie wykonał ciążącego na nim obowiązku zapłaty i usunąć zamówienie.

4.4. Po nabyciu towaru Klient musi stosować się do wszystkich zaleceń metodycznych dostawcy i eksploatować towar ściśle według dołączonej instrukcji obsługi. W przeciwnym razie, Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za wady towaru, poziom bezpieczeństwa i nie udziela żadnej gwarancji producenta.

4.5. Kupujący musi przestrzegać innych postanowień wymienionych w Regulaminie oraz oraz przepisów zawartych w aktach prawnych Rzeczpospolitej Polskiej. 

5. PRAWA SPRZEDAJĄCEGO

5.1. Jeżeli Klient próbuje zakłócić działanie e-sklepu lub jego stabilną pracę, Sprzedający może bez uprzedniego zawiadomienia ograniczyć lub zawiesić (przerwać) mu dostęp do e-sklepu i nie ponosi on żadnej odpowiedzialności za wszelkie z tym związane straty Klienta.

5.2. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu i zobowiązuje się do publikacji Regulaminu na stronie internetowej e-sklepu każdorazowo po dokonaniu zmian w jego treści. Zmiany zaczynają obowiązywać od momentu opublikowania Regulaminu oraz dotyczą wszystkich transakcji zawieranych po jego opublikowaniu.

5.3. Umieszczone na stronie internetowej tekst i informację graficzną, które są chronione zgodnie z prawem autorskim i ochroną własności intelektualnej RP, można kopiować i drukować (z wyjątkiem informacji należących do osób trzecich). Jednak publikując (cytując) zawartość strony internetowej lub jej części, należy podać podstawowe źródło informacji (czyli adres strony internetowej i autora).

5.4. Sprzedający posiada ponadto inne prawa zawarte w Regulaminie oraz wynikające z przepisów prawnych RP.

6.  ZOBOWIĄZANIA SPRZEDAJĄCEGO I GWARANCJE

6.1. Sprzedający zobowiązuje się stworzyć Klientowi warunki do właściwego korzystania z usług oferowanych przez e-sklep.

6.2. Sprzedający zobowiązuje się do stworzenia odpowiednich warunków Klientowi (Kupującemu), by ten mógł w sposób odpowiedni korzystać z usług oferowanych przez sklep internetowy.

6.3. Sprzedający gwarantuje wysoką jakość towarów.

6.4. Jeżeli klient reprezentuje firmę, która jest płatnikiem VAT zgodnie z zasadami podanymi na stronie http://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/vieshome.do, klientowi jest wystawiana faktura netto (o stawce zerowej VAT). Jeśli podczas zakupu klient wnosi opłatę zawierającą VAT, podatek VAT zostaje zwrócony na konto klienta do 25 dnia następnego miesiąca.

7. DOSTAWA TOWARÓW

7.1. Towary są dostarczane do Klienta oraz wyładowywane  na terenie całej Polski, zgodnie z adresem dostawy podanym przez Klienta. Towary dostarczane są do pierwszych drzwi budynku. W wypadku istnienia przeszkód uniemożliwiających dostęp pojazdu dostawczego do budynku lub innego miejsca wskazanego przez Klienta towary są wyładowywane w najbliżej znajdującym się miejscu, w którym możliwy jest bezpieczny przejazd i postój środka transportu je dostarczającego.

7.2. Towary są dostarczane za darmo. 

7.3. Towary są bezpłatnie wnoszone z miejsca wyładowania do wskazanego przez Klienta miejsca w budynku, przy którym zostały wyładowane, jeżeli waga dostarczonego towaru nie przekracza 30 kg.

7.4. W czasie dostawy Klient lub, w zależności od wypadku, przedstawiciel Klienta, musi wraz z przedstawicielem firmy transportowej sprawdzić stan opakowania, ilość towarów, jakość oraz asortyment.

7.4.1. W wypadku wykrycia uszkodzenia opakowania, nieodpowiedniej ilości towaru, złej jakości, nieodpowiedniego asortymentu Klient lub, w zależności od wypadku, jego przedstawiciel nie musi odbierać towaru. W takim wypadku, przedstawiciel firmy transportowej, wraz z Klientem lub, w zależności od wypadku, przedstawicielem Klienta po wykryciu nieprawidłowości (naruszeń), dokumentuje je za pomocą wykonania fotografii oraz wypełnia w dowolnej formie formularz naruszenia/nieprawidłowości. Formularz wypełniają: odbiorca (Klient lub jego przedstawiciel) oraz przedstawiciel firmy transportowej.

7.4.2. W wypadku, gdy Klient lub, w zależności od wypadku, jego przedstawiciel, przyjmuje przesyłkę i składa podpis w urządzeniu do przechowywania danych lub podpisuje papierowe potwierdzenie dostawy bez uwag, przyjmuje się, że towary zostały dostarczone w nieuszkodzonych opakowaniach, ilość towaru, jakość i asortyment są zgodne z zasadami zawartymi w umowie kupna-sprzedaży, a dodatkowe usługi, podane w urządzeniu do przechowywania danych lub papierowym potwierdzeniu dostawy- należycie wypełnione, jeżeli nie udowodniono inaczej.

7.5. Po dostarczeniu i przekazaniu towarów Klientowi na podany adres, przyjmuje się, że towary zostały przekazane Klientowi, niezależnie od tego, czy towar rzeczywiście przyjął Klient, czy jakąkolwiek inną osoba, która przyjęła towary dostarczone pod wskazany adres. Jeśli w planowanym terminie towary nie zostały dostarczone, Kliet niezwłocznie, jednak nie później niż następnego dnia po planowanym terminie dostawy, ma obowiązek zawiadomić o tym fakcie Sprzedającego.

7.6. Jeśli towary mają zostać przyjęte przez inną osobę niż Klient, Kupujący (Klient) musi wskazać dane osoby przyjmującej towary w formularzu dostawy zamówienia.

8. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

8.1. Klient jest odpowiedzialny za wiarygodność podanych przez siebie w formularzu rejestracyjnym danych. Klient ponosi odpowiedzialność za skutki wynikające z nieprawdziwości lub niedokładności danych podanych w formularzu rejestracyjnym.

8.2. Za naruszenie umowy kupna-sprzedaży przy korzystaniu z e-sklepu, strony odpowiadają zgodnie z przewidzianymi odpowiednimi przepisami prawnymi Rzeczpospolitej Polskiej.

8.3. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za informacje podane na stronach internetowych innych firm, nawet jeżeli Klient trafi na te strony, po kliknięciu w linki znajdujące się na stronie e-sklepu Sprzedającego.

8.4. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za to, że kolor, kształt lub inne właściwości towaru podane na stronie internetowej e-sklepu nie odpowiadają rzeczywistym: wielkości, kształtowi oraz kolorowi zgodnie z indywidualnymi wyobrażeniami Klienta dotyczącymi użycia.

9. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

9.1. Klikając przycisk potwierdzenia zamówienia, Klient potwierdza, że ​​on i jego przedstawiciele (Klient posiada zgodę przedstawicieli) wyrażają zgodę na przekazanie Sprzedającemu w niniejszym Regulaminie i formularzu rejestracyjnym podanych danych osobowych i nie mają zastrzeżeń do tego, żeby Sprzedający przetwarzał dane osobowe Klienta i (lub) jego przedstawicieli w celach marketingowych e-sklepu.

9.2. Sprzedający zobowiązuje się nie przekazywać danych osobowych osobom trzecim bez zgody Klienta, z wyjątkiem wypadków przewidzianych w ustawach Rzeczpospolitej Polskiej.

9.3. Klikając przycisk potwierdzenia zamówienia, Klient potwierdza, że ​​on i jego przedstawiciele (Klient posiada zgodę przedstawicieli) przyjmując towary na miejscu dostarczenia towarów są zobowiązani do okazania Sprzedającemu i (lub) osobie trzeciej, która na żądanie Sprzedającego dostarczyła towary, jednego z dokumentów poświadczających tożsamość: paszport, dowód osobisty, prawo jazdy w celu identyfikacji właściwego Klienta i (lub) jego przedstawicieli w celu zrealizowania e-zakupów. Klient potwierdza również, że on i jego przedstawiciele (Klient posiada zgodę swoich przedstawicieli) zgadzają się, żeby podczas odbioru towaru na miejscu odbioru Sprzedawca i (lub) osoba trzecia, która na żądanie Sprzedającego dostarczyła towary, przepisali dane osobowe z dokumentu poświadczającego tożsamość Klienta i (lub) jego przedstawiciela oraz przetwarzali podane dane osobowe (w tym przekazali je Sprzedającemu, lecz nie ograniczali się jedynie do niego) w celach marketingowych handlu internetowego.

9.6. Klikając przycisk potwierdzenia zamówienia, Klient potwierdza, że on (jeśli Klient jest osobą fizyczną) i jego przedstawiciele zostali poinformowani o tym, że mają prawo zapoznać się z przetwarzanymi przez Sprzedającego swoimi danymi osobowymi i otrzymać informację o tym, w jaki sposób są one przetwarzane, żądać edytowania bądź usunięcia swoich danych osobowych lub przerwania przetwarzania ich danych osobowych, gdy dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z wymogami ustawowymi, lub też nie wyrazić zgody na to, żeby ich dane osobowe były przetwarzane w jakimkolwiek celu.  

9.7. Klikając przycisk potwierdzenia zamówienia, Klient potwierdza, że ​​on i jego przedstawiciele wiedzą, że mają prawo do odmowy podania swoich danych osobowych, ale zdają sobie sprawę z tego, że ich dane osobowe są niezbędne w celu jednoznacznej identyfikacji Klienta i (lub) jego przedstawicieli w celach zrealizowania e-zakupów, a w wypadku braku okazania dokumentów potwierdzających tożsamość i (lub) braku zgody, żeby dane osobowe Klienta (przedstawiciela Klienta) były przetwarzane w celach marketingowych handlu internetowego, nie będą mogli zawrzeć umowy i zrealizować zamówienia.

10. PRZESYŁANIE INFORMACJI 

10.1. Sprzedający wysyła wszystkie powiadomienia do Klienta na podany w formularzu rejestracyjnym adres e-mail.  

10.2. Klient wysyła wszystkie powiadomienia i pytania do Sprzedającego na adres e-mail podany w zakładce „Kontakt”.

11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

11.1. Zasady te nie ograniczają praw Klienta (użytkownika) określonych w przepisach Rzeczpospolitej Polskiej, w tym prawa dotyczącego zakupu złej jakości towarów lub usług.

11.2. Wszelkie spory powstałe na tle lub związane z umową kupna-sprzedaży zawartą pomiędzy Klientem a Sprzedającym będą rozstrzygane w drodze negocjacji. W przypadku braku porozumienia, spory będą rozstrzygane zgodnie z przepisami prawa Rzeczpospolitej Polskiej.

 

Przedstawiciel SAFFORT spółka Saffort Northern Europe