1.    INFORMACJE PODSTAWOWE

1.1.    Niniejsza Polityka prywatności określa warunki przetwarzania Twych danych osobowych korzystając z witryny internetowej Administratora danych.
1.2.    Warunki określone w niniejszej Polityce prywatności obowiązują za każdym razem, gdy chcesz uzyskać dostęp do naszej zawartości i / lub usługi oraz podczas zakupu towarów sprzedawanych w sklepie internetowym.
1.3.    Niniejsza Polityka prywatności jest sporządzona, a Dane osobowe w tej witrynie są przetwarzane zgodnie z wymogami przepisów ustawowych Republiki Litewskiej i Rozporządzenia.


2.    UŻYWANE POJĘCIA

2.1. W niniejszej Polityce prywatności stosowane są następujące pojęcia:
•    "Dane osobowe" lub "Dane" to wszelkie informacje o Użytkowniku, którego tożsamość została zidentyfikowana lub którego tożsamość można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować (podmiot danych).
•    "Przetwarzanie danych" oznacza dowolną operację lub sekwencję operacji wykonywanych zautomatyzowanymi lub niezautomatyzowanymi środkami z danymi osobowymi lub zestawami danych osobowych, taką jak gromadzenie, rejestrowanie, sortowanie, archiwizacja, przechowywanie, adaptacja lub wymiana, odzyskiwanie, dostęp, używanie, ujawnianie, lub w inny sposób umożliwiania dostępu do korzystania z nich, a także zestawianie lub łączenie z innymi danymi, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.
•    „Administrator danych“ - to Saffort Northern Europe, UAB, identyfikator podmiotu prawnego 304447813, statutowa siedziba pod adresem Vilkpėdės g. 2A, Wilno, Litwa, który określa cele i sposoby przetwarzania Twych danych zgodnie z niniejszą Polityką prywatności
•    "Witryna  internetowa" jest to witryna internetowa Administratora danych pod adresem   https://www.saffort.lt  .
•    "Ty" lub "Użytkownik" - to osobą fizyczna, która odwiedziła Witrynę internetową Administratora danych i której Dane przetwarzane są zgodnie z niniejszą Polityką prywatności.
•    "Polityka prywatności" to niniejsza polityka prywatności, która zawiera podstawowe zasady gromadzenia, zbierania, przetwarzania i przechowywania Danych Osobowych Administratora danych, mających zastosowanie do korzystania z Witryny przez Użytkowników.
•    "Rozporządzenie" oznacza rozporządzenie które w Unii Europejskiej weszło w życie 25 maja 2018 roku 2018 -Rozporządzenie 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i swobodnym przepływem takich danych, uchylająca dyrektywę 95/46/WE.
•    Pliki cookie - to małe dokumenty tekstowe, które posiadają unikalny numer identyfikacyjny, przesyłany z Witryny internetowej na dysk twardy komputera Użytkownika, aby Administrator danych mógł oddzielić komputer Użytkownika i zobaczyć jego aktywność w Internecie.
•    „Zgoda“ - to dowolne dobrowolnie podane, konkretne i jednoznaczne, właściwie zawiadomione wyrażenie Twojej woli w formie oświadczenia lub jednoznacznego działania, poprzez które wyrażasz zgodę na przetwarzanie odnoszących się do Ciebie Danych osobowych.
2.2. Terminy użyte w niniejszej Polityce prywatności i używane poniżej są rozumiane tak, jak są zdefiniowane i wyjaśnione w Rozporządzeniu, do którego można uzyskać dostęp, klikając link   tutaj  .


3.    PRZETWARZANE DANE OSOBOWE

3.1.    W celu zakupu towarów prezentowanych na Witrynie internetowej, Użytkownik powinien dostarczyć dla Administratora danych następujące Dane osobowe:
•    Imię
•    Nazwisko
•    Adres elektroniczny (e-mail)
•    Numer telefonu
•    Adres zamieszkania
•    Nr konta bankowego

3.2.   Administrator danych na Witrynie internetowej wykorzystuje również pliki cookie, za pomocą których są zbierane dane, ujawniające szczególności korzystania z tej Witryny internetowej, zachowanie się Użytkownika lub automatycznie generowaną statystykę wizyt. Więcej informacji na temat plików cookie stosowanych w niniejszej Witrynie internetowej można uzyskać w sekcji 6 niniejszej Polityki prywatności.


4.    CELE WYKORZYSTANIA DANYCH OSOBOWYCH

4.1.    Przez Ciebie podane i przez nas zebrane dane osobowe o Ciebie przetwarzamy w następujących celach:
4.1.1.    Aby Użytkownicy mogli korzystać z naszej usługi zakupu online;
4.1.2.    Aby zapłacić za koszyk za pośrednictwem wybranego zewnętrznego dostawcy usług płatniczych;
4.1.3.    W celu realizacji Twego zamówienia i dostarczenia zakupionego towaru pod wskazany przez Ciebie adres;
4.1.4.    Do celów rozliczeniowych i rachunkowych;
4.1.5.    W celu polepszenia działania naszej Witryny internetowej;
4.1.6.    Aby odpowiadać na pytania Użytkowników, udostępniać informacje.


5.    UJAWNIANIE DANYCH OSOBOWYCH

5.1.    Administrator danych zapewnia, że Dane osobowe Użytkowników nie zostaną sprzedane, dostarczane lub w jakikolwiek inny sposób przekazane osobom trzecim bez podstaw opartych na prawie, także wykorzystane do celów innych niż te, dla których dane te zostały zebrane. Administrator danych może przekazywać Dane wyłącznie zgodnie z niniejszą Polityką prywatności i ustawodawstwem Republiki Litewskiej.
5.2.    Administrator danych może przekazać Dane Osobowe Użytkownika stronom trzecim wyłącznie:
5.2.1.  w przypadkach przewidzianych przez prawo i gdy jest to konieczne do celów niniejszej Polityki prywatności;
5.2.2.  jeśli uzyskano osobną zgodę Użytkownika na odpowiednie przesyłanie Danych;
5.2.3.  gdy jest to konieczne, aby Administrator danych realizował zawartą z Użytkownikiem umowę i odpowiednio świadczył usługi;
5.2.4.  gdy przekazanie Danych jest niezbędne na wniosek organów ścigania zgodnie z procedurą ustanowioną przez akty prawne Republiki Litewskiej;
5.2.5.  w innych przypadkach przewidzianych w Rozporządzeniu i aktach prawnych Republiki Litewskiej.


6.    KORZYSTANIE Z PLIKÓW COOKIE
//> //<!


7.    TERMINY PRZECHOWYWANIA DANYCH
7.1.    Administrator danych zobowiązuje się do przechowywania Danych osobowych Użytkowników przez konkretny czas, określony w obowiązujących przepisach prawa i innych aktach prawnych Republiki Litewskiej i / lub w niniejszej Polityce prywatności, ale nie dłużej niż jest to wymagane przez obowiązujące przepisy prawa i regulacje Republiki Litewskiej lub zgodnie z niniejszą Polityką prywatności do osiągnięcia celów przetwarzania Danych.
7.2.    Po skontaktowaniu się przez Użytkownika z Administratorem danych bezpośrednio za pośrednictwem adresu e-mail podanego na Witrynie, Dane użytkownika są przechowywane przez 2 (dwa) lata od daty takiego przekazania lub zamówienia. Po tym okresie Dane osobowe Użytkownika są usuwane, o ile dalsze przetwarzanie danych nie jest oparte na jednym podstaw wymienionych w ust. 1 art. 6 Rozporządzenia i Administrator danych musi przetwarzać Dane osobowe dłużej niż określono w tym ustępie, ale nie dłużej, niż konieczne.


8.    PRAWA UŻYTKOWNIKÓW

8.1.    W Witrynie internetowej Użytkownicy posiadają następujące prawa:
8.1.1.    wiedzieć, jakie Dane osobowe są przetwarzane i w jakim celu;
8.1.2.    zapoznać się ze swymi Danymi osobowymi i pobrać je na swój komputer w łatwym do odczytania formacie;
8.1.3.    wymagać poprawienia lub uzupełnienia Danych osobowych, jeśli są one niedokładne lub nieaktualne;
8.1.4.    wymagać usunięcia Danych osobowych zgodnie z jedną z klauzul, wskazaną w p. 8.5 Polityki prywatności (prawo do bycia zapomnianym);
8.1.5.    wymagać od Administratora danych, aby ograniczył przetwarzanie Danych osobowych zgodnie z jedną z klauzul, wskazaną w p. 8.7 Polityki prywatności;
8.1.6.    wymagać przeniesienia Danych do innego Administratora danych, zgodnie z p. 8.8. Polityki prywatności (prawo do przeniesienia);
8.1.7.    złożyć skargę do Państwowej Inspekcji Ochrony Danych w związku z niezgodnym z prawem przetwarzaniem Danych osobowych lub naruszeniem Danych;
8.1.8.    nie zgodzić się, aby Dane osobowe były przetwarzane, gdy te Dane są przetwarzane lub mają być przetwarzane do celów marketingu bezpośredniego.
8.2.    Użytkownik ma prawo do przedstawienia na piśmie Administratorowi danych wszelkich żądań lub wskazań, związanych z przetwarzaniem Danych osobowych Użytkownika, korzystając z informacji kontaktowych wskazanych w niniejszej Polityce prywatności (na adres e-mail lub adres pocztowy).
8.3.    Oprócz wniosku, Użytkownik musi przedstawić swój dokument tożsamości lub zidentyfikować się za pomocą autoryzowanego środku elektronicznego, z wyjątkiem przypadków, gdy pisemny wniosek zostanie złożony bezpośrednio, gdy w momencie składania wniosku istnieje możliwość identyfikacji Użytkownika.
8.4.    Po otrzymaniu takiego wniosku lub żądania, Administrator danych składa odpowiedź nie później niż 30 (trzydzieści) dni od daty wniosku i wykonuje działania określone we wniosku lub odmawia ich wykonywania podając przyczyny odmowy. W razie potrzeby, biorąc pod uwagę złożoność i liczbę wniosków, okres ten może zostać przedłużony o kolejne dwa miesiące. W takim przypadku, w terminie 30 (trzydziestu) dni od otrzymania wniosku, Administrator danych informuje Użytkownika o takim przedłużeniu i przedstawia uzasadnienie opóźnienia.
8.5.    Gdy Użytkownik przesyła prośbę o usunięcie jego Danych, Administrator danych zobowiązuje się do usunięcia Danych osobowych bez zbędnej zwłoki, jeżeli uzasadniony jest jeden z następujących powodów:
8.5.1.    Dane osobowe nie są już konieczne do osiągnięcia celów, dla których zostały one zgromadzone lub przetworzone w inny sposób;
8.5.2.    Użytkownik odwołuje Zgodę na podstawie której opiera się przetwarzanie Danych Osobowych i nie ma innej podstawy prawnej do przetwarzania Danych Osobowych;
8.5.3.    Użytkownik nie zgadza się z przetwarzaniem Danych podczas gdy egzystuje uzasadniony interes Administratora danych, a Administrator danych nie ustala żadnych nadrzędnych i prawnie uzasadnionych powodów do dalszego przetwarzania Danych;
8.5.4.    Dane osobowe były przetwarzane nielegalnie;
8.5.5.    Dane osobowe muszą zostać usunięte zgodnie z prawnym zobowiązaniem ustanowionym przez prawo Unii Europejskiej lub prawo litewskie.
8.6.    Administrator danych usuwanie danych realizuje szyfrując Dane Osobowe Użytkownika tak, aby uniemożliwić śledzenie i ustalenie, do której osoby one należą.
8.7.    Administrator danych ma obowiązek bez zbędnej zwłoki ograniczyć przetwarzanie danych Użytkownika, gdy wystąpi jedna z poniższych sytuacji:
8.7.1.    Użytkownik kwestionuje dokładność Danych Osobowych na taki okres, przez który Administrator danych może weryfikować dokładność Danych osobowych;
8.7.2.    Przetwarzanie danych osobowych jest niezgodne z prawem I Użytkownik nie wyraża zgody na usunięcie danych osobowych, a zamiast tego prosi o ograniczenie ich wykorzystania;
8.7.3.    Administrator danych nie potrzebuje już Danych Osobowych do celów określonych w punkcie 4 niniejszej Polityki prywatności, ale są one potrzebne dla Użytkownika w celu dochodzenia, egzekwowania lub obrony roszczeń prawnych;
8.7.4.    Użytkownik sprzeciwił się przetwarzaniu Danych osobowych podczas gdy egzystuje uzasadniony interes Administratora danych, dopóki nie zostanie sprawdzone, czy uzasadnione przyczyny Administratora danych mają pierwszeństwo przed przyczynami Użytkownika.
8.8.    Użytkownik ma prawo do przekazania posiadanych o nim Danych innemu administratorowi danych, a Administrator danych, któremu te Dane osobowe były przedstawione, nie powinien tworzyć przeszkód, gdy:
8.8.1.    Przetwarzanie danych opiera się na Zgodzie lub umowie Użytkownika; i
8.8.2.    Dane są przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
8.9.    Korzystając z prawa do przenoszalności Danych, Użytkownik ma prawo zażądać od Administratora danych bezpośredniego skierowania swoich Danych osobowych do innego administratora danych, jeśli jest to technicznie wykonalne.
8.10.    Administrator danych zastrzega sobie prawo do niezadowolenia żądań Użytkownika, z wyjątkiem żądań o odmowie otrzymywania ofert sprzedaży bezpośredniej i do złożenia wniosku do pozasądowego organu rozstrzygania sporów, jeżeli jest to konieczne w celu zapewnienia: (i) wypełnienia obowiązków prawnych nałożonych na Administratora danych; (ii) porządku publicznego lub zapobiegania przestępstwom; (iii) ochrony praw i wolności użytkowników i innych osób; lub (iv) w innych sytuacjach, wskazanych w  ust. 1 art. 23 Rozporządzenia.  W każdym razie, odmawiając realizacji żądań Użytkowników, Administrator danych wyraźnie podaje powody takiej odmowy.
8.11.    Wszystkie odpowiedzi Użytkownikowi są udzielane w zwięzłej, przejrzystej, zrozumiałej i łatwo dostępnej formie w jasnym i prostym języku. Administrator danych w formie elektronicznej lub w formie papierowej zgodnie z wyborem  wyboru Użytkownika bezpłatnie dostarcza kopię przetwarzanych Danych osobowych, a po kolejnym żądaniu Użytkownika Administrator danych może naliczyć uzasadnioną opłatę w oparciu o koszty administracyjne związane z wytworzeniem takiej kopii, nieprzekraczającej 50 (pięćdziesiąt) EUR .
8.12.    Gdyby Użytkownik zauważył, że jego Dane osobowe są przetwarzane nielegalnie lub w przypadku sporu z Administratorem danych, ma on w każdej chwili prawo wystąpić do pozasądowej instytucji rozstrzygania sporów na Litwie - Państwowej Inspekcji Ochrony Danych, zgodnie z procedurą dostępną na jej stronie internetowej tutaj.

9.    ZMIANY W POLITYCE PRYWATNOŚCI

9.1.    Administrator danych ma prawo aktualizować niniejszą Politykę prywatności, biorąc pod uwagę zmiany w przepisach ustawowych i wykonawczych Republiki Litewskiej.
9.2.    Administrator danych zaleca Użytkownikom regularne odwiedzanie Witryny internetowej w celu znalezienia najnowszej wersji Polityki prywatności. W przypadku istotnej zmiany Polityki prywatności, która ma istotne znaczenie dla ochrony Danych Użytkownika, Administrator danych może powiadomić o zmianach Polityki prywatności wysyłając taką informację na podane przez Użytkownika dane kontaktowe.


10.    DANE KONTAKTOWE

Wszelkie dokumenty i pytania związane z niniejszą Polityką prywatności można wysyłać:
Wysyłając pocztą elektroniczną:   [email protected]